Zgłoszenia

Zgłoszenia ekip wojewódzkich

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biura MZSKF: biuro@olimpiada.malopolska.pl, adres biura wyników: mpikierski@wp.pl oraz adres poczty elektronicznej bezpośredniego organizatora, który jest podany w programie danego sportu, zgodnie z terminami nadsyłania zgłoszeń dla każdego sportu.
Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez wiss należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura MZSKF, podany w zakładce Kontakt.
Wypełniając w zgłoszeniu lub liście meldunkowej nazwy własne (Nazwiska, Imiona, nazwy klubów) proszę NIE UŻYWAĆ WERSALIKÓW (duże tylko pierwsze litry lub skróty – przykład: Kowalski Jan UKS Sporty Zimowe Kraków).
Przypominamy również, że nazwy klubów winny być zgodne z wpisem do właściwej ewidencji (np. KRS).

Oświadczenia RODO

Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, a także zapisami w umowach dotyczących przekazania dotacji ze środków publicznych na koszty organizacji i przeprowadzenia zawodów XXX OOM w sportach zimowych Małopolska 2024, warunkiem przyjęcia i akredytacji reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów i osoby towarzyszące) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd).

Osoby funkcyjne (sędziowie, przedstawiciele pzs), a także osoby współpracujące (obsługa itp.) składają odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku braku ww. oświadczeń kosztami pobytu będzie obciążona jednostka delegująca (wiss lub pzs).

Limity osób towarzyszących

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim podczas XXX OOM Małopolska 2024:

Liczba zawodnikówLiczba towarzyszących*
1-51
6-102
11-163
17-254
26-325
33-406
41-507
51-608
61-709
71-8010
81-9011
91-10012
102-12013
121-15014

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, opiekunowie, kierowcy, fizjoterapeuci itp.

Organizator nie zapewnia pobytu (wyżywienia i zakwaterowania) oraz innych świadczeń osobom, których udział w finałach OOM nie wynika z regulaminu, programu zawodów lub regulaminu ssm.

Do pobrania

Zgłoszenie i lista meldunkowa (dwa formularze na osobnych arkuszach) – pobierz (sport_woj_zgloszenie_lista_meld_xxx_oom_malopolska_2024.xlsx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla zawodników i trenerów – pobierz (oswiadczenie_rodo_xxx_oom_2024_zawodnik_trener.docx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla sędziów i obsługi- pobierz (oswiadczenie_rodo_xxx_oom_2024_sedzia_obsluga.docx)